Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego Akademia Rozwoju Osobistego, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Definicje

 1. Akademia Liderów Elżbieta Liszewska – właściciel i administrator Serwisu Akademia Rozwoju z siedzibą w Lodzi 93-150 przy Ul. Odyńca 6
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy Akademia Rozwoju Osobistego, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to: www.akademiarozwojuosobistego.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor –
  • Akademia Liderów Elżbieta Liszewska
  • NIP: 729 104 54 64
  • REGON: 470940041
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Akademia Liderów Elżbieta Liszewska zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres opisany w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Akademia Liderów Elżbieta Liszewska należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.
 5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia w ciągu 24h godzin (pod poniedziałku – do piątku), od dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.
 8. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownika droga mailową.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Akademia Liderów Elżbieta Liszewska może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi, pytania i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: szkola@akademialiderow.pl
 2. Akademia Liderów Elżbieta Liszewska rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Akademia Liderów Elżbieta Liszewska poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Akademia Liderów Elżbieta Liszewska z reklamacją.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem
  zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy:

  Bank PKO: 05 1440 1231 0000 0000 0184 4288

  w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Akademia Liderów Elżbieta Liszewska zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.

 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.
 6. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi, pytania i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: szkola@akademialiderow.pl
 7. Art. 38 ww. ustawy:
  Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  (…) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe (zmiany regulaminu)

 1. Akademia Liderów Elżbieta Liszewska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.